Drukuj

Głosowanie


Karta do głosowania będzie dostępna w poniedziałek, 21 października br. od godz. 08.00 do piątku, 25 października br. do godz, 13.00.

Formularz będzie dostępny za:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu, jest Miasto Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wynikającego z art. 5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), uchwały Rady Miasta Rybnika nr 116/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 9. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.
 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.